Nákupní řád společnost www.vetbazar.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vetbazar.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
a) Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených na webu.

c) Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob.

d) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

e) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím.

f) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

g) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vetbazar.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

h) K produktu bude účtován recyklační poplatek, který je uveden vždy u výrobku a tento je stanoven zákonem. Poplatek za dopravu je specifikován v dodacích podmínkách. Balné je již započítané v ceně výrobku. Balným se rozumí kontrola kompletnosti produktu (ovladače, kabely, anglické manuály), bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku pečetící páskou tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky, načtení sériových čísel a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku.

i) Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobcem.


3. REKLAMACE
a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

b) Zboží je nutné reklamovat pouze u prodejce.


4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.


5. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Vetbazar.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1.1.2007. Změny řádu vyhrazeny.
© 2006-20013 Vetbazar s.r.o., kontakt: info@vetbazar.cz